Služby

Firma ThermoProjekt Vám ponúka komplexné poradenské služby v oblasti energetických zdrojov včítane merania a regulácie, vykurovania a vzduchotechniky ako aj progresívne riešenia z oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Naše riešenia sú komplexné a pokrývajú širokú oblasť z odboru tepelnej energie. Vymenovať všetky naše schopnosti a špecializácie by bolo skoro nemožné ale pre ilustráciu si môžete vybrať zo širokej ponuky našich najpopulárnejších služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou.

 • Projektovanie nových tepelných energetických zariadení — zdroje tepla, kotolne na všetky druhy palív, výmenníkové stanice ako aj ich rekonštrukcie a vybavenie regulačnou technikou riadenou mikroprocesorovými systémami
 • Projektovanie vzduchotechniky a klimatizácie včítane strojovní chladu. Teplovzdušné vetranie kuchýň, jedální, šatní, spoločenských priestorov. Návrh priemyselnej vzduchotechniky
 • Projektovanie vykurovacích systémov stavieb všetkých druhov, moderné spôsoby riešenia a úprav existujúcich vykurovacích systémov
 • Návrh úprav vykurovacích sústav pre použitie termostatických regulačných ventilov, meracej a regulačnej techniky a delenia vykurovacích systémov na fasády
 • Projektovanie kogeneračných zdrojov enegií s vypracovaním predprojektovej dokumentácie obsahujúcej optimalizáčné výpočty s ekonomickými prepočtami návratnosti investícií
 • Projektovanie netradičných zdrojov tepla — tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, využívanie geotermálnych zdrojov tepla
 • Spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu, vody, technologických prevádzok s vývinom tepla
 • Návrh zateplenia stavieb modernou technológiou zabezpečujúcou úsporu tepelnej energie
 • Návrh hospodárnej hrúbky tepelných izolácií potrubných rozvodov vonkajších a vnútorných
 • Návrh merania spotreby tepla pre ústredné vykurovanie a teplú pitnú vodu v zmysle vyhlášky o hospodárení s teplom
 • Hydraulické výpočty teplovodných, horúcovodných a parných sústav
 • Spracovanie teplofikačných štúdií priemyselných závodov a mestských aglomerácií
 • Projektovanie progresívnych bezkanálových tepelných rozvodov teplovodných, horúcovodných a parných

Energetické zdroje

Naše dlhoročné skúsenosti s návrhom tepelných zdrojov a špecifické znalosti s tým spojené sú Vám k dispozícií pri designe rôznych druhov zdrojov tepla: od malých domových kotolní, cez kotolne väčších priemyselných celkov, mestské výhrevne až po energeticky veľmi náročné teplárne, v ktorých je výroba tepla spojená s výrobou a distribúciou elektrickej energie a vyžaduje sofistikované meranie a reguláciu pre jej správny chod. Tieto zdroje tepla môžu použivať rôzne druhy paliva—rozhodnutie, ktoré je väčšinou dané historickými okolnosťami, aj keď v poslednej dobe bola vačšina zdrojov tepla plynofikovaná a zemný plyn je dnes viacmenej štandardom. Pri návrhu teplární máme rozsiahle skúsenosti s veľkým množstvom palív, nakoľko táto voľba je často ovplyvňovaná zámerom investora a požadovaným výkonom danej teplárne.

Kotolne

Základom mnohých tepelných energetických systémov sú kotolne, ktoré navrhujeme podľa špecifikácií a predstav naších zákazníkov. Či už sa jedná o kotolňu pre potreby malého rodinného domu alebo komplexnú kotolňu pre veľký priemyselný objekt, sme schopní navrhnúť optimálne riešenie. Naše riešenia pokrývaju nízkotlakové teplovodné ako aj horúcovodné kotolne a našou špecialitou sú parné kotolne, ktoré sú známe ich komplexnosťou. Väčšina kotolní je dnes plynových—máme však dostatok skúseností aj s inými druhmi paliva ako aj s alternatívnymi technológiami vyskytujúcimi sa v netradičných zdrojoch tepla.

Ponúkame taktiež komplexné rekonštrukcie kotolní pre staršie objekty. Plynofikácia staršej kotolne a následná inštalácia novej technológie v týchto prípadoch často prináša výrazné ekonomické výhody, ktoré zvyšujú návratnosť investícií.

Okrem klasických riešení pre kotolne sme pripravení dodať aj alternatívne a neštandartné riešenia ako napríklad solárny ohrev, tepelné čerpadla a geotermálne teplo.

Výhrevne

Výhrevne, aj keď sa na prvý pohľad javia len ako väčšie kotolne, sú technologicky a logisticky veľmi rozdielne zdroje tepla a vyžadujú si správny návrh na to aby fungovali efektívne. Funkčné celky, ktoré sú často prítomné aj v bežných kotolniach v kompaktnej forme sú väčšie a často rozdelené na samostatné stavebné a technologické celky: samotná kotolňa, strojovňa s obehovými čerpadlami, vyrovnávacie a zabezpčovacie zariadenia a celky, ako aj riadenie výhrevne.

Kogenerácia

Vhodnosť použitia kogeneračných jednotiek ako kombinovaných zdrojov pokrývajúcich potrebu elektrickej energie a využitie odpadného tepla z plynových motorov je podložená optimalizačnými výpočtami. Prebytky tepla vznikajúce pri prevádzkovaní takýchto zariadení sú ukladané v akumulačných zásobníkoch s následným využitím.

Naša ponuka projekčných prác je rozšírená o aktuálnu kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie KVET v kombinácii s akumuláciou tepelnej energie, kedy sa prebytočné odpadné teplo z KGJ pri výrobe elektrickej energie ukladá vo forme vody do akumulačných zásobníkov a pri deficite tepla na odberateľskej strane sa z akumulátora odoberá.

Máme rozsiahle skúsenosti s projekčnými návrhmi návrhmi týchto kombinovaných systémov KGJ-AKU s ich následným realizovaním.

Meranie a regulácia

Dnešné moderné energetické systémy sú samozrejme riadené a kontrolované modernými technológiami, ktoré zabezpečujú bezpečnú a ekonomickú prevádzku.

Vykurovanie a vzduchotechnika

Tepelná energia z energetických zdrojov sa distribuuje k odberným miestam pomocou rôzných médií—ako napríklad para alebo horúca voda, ktoré sú často dopravované s vyšším tepelným spádom (vyššia teplota a tlak) pre lepšiu efektívnosť prepravy—a následne sa transformuje na nižšie parametre, ktoré sú vhodné k odberu koncovými zákazníkmi. Na túto transformáciu sa používaju výmenníkové stanice tepla (známe tiež aj ako odovzdávacie stanice), ktoré môžu byť buď parné alebo horúcovodné. Doprava energetického média medzi uzlami siete je zabezpečená pomocou vonkajších rozvodov tepla a následne vnútornými líniami, kde sa často používa vzduchotechnika na dopravu tepla k odberu.

Výmenníkové stanice tepla

Teplo z centrálnych zdrojov tepla ako sú napríklad kotolne alebo teplárne sa dopravuje k odberným miestam, pred ktorými sa transformuje z vyšších enegetických dopravných parametrov na nižšie pomocou výmenníkových staníc. Tieto sytstémy sa používajú zvyčajne v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT) za účelom vykurovania objektov, alebo prípravy teplej pitnej vody v objektoch hromadnej bytovej výstavby, občianskej vybavenosti alebo v priemyselných objektoch. Výmenníkove stanice môžeme rozdeliť podľa vstupného média na horúcovodné a parné. Veľmi popúlarne sú kompaktné odovzdávacie stanice, ktoré ponúkajú množstvo výhod: nízke nároky na priestor, ekonomická dostupnosť a v neposlednom rade nenáročná prevádzka a údržba.

Vonkajšie rozvody tepla

Vonkajšie rozvody tepla slúžia na dopravu teplonosného média zo zdroja tepla k odberným miestam. V minulosti boli tieto projekty značne technicky a finančne náročné, nakoľko sa budovali väčšinou v ochranných kanáloch a rúry boli následne izolované rôznymi materiálmi pre zníženie tepelných strát. Tento proces je náročný, zdĺhavý a teda drahý. Nové technológie a materiály umožňujú efektívnejšie riešenia nových vonkajších rozvodov tepla z predizolovaného potrubia, ktoré sa realizuje v bezkanálovom uložení.

Predizolované potrubie je stavebnicový systém, z ktorého sa skladajú línie vonkajších rozvodov. Hlavnou časťou predizolovaného potrubia je oceľová, medená či plástová médiová rúra na ktorej je tepelná izolácia väčšinou z polyuretánovej (PUR) peny alebo minerálnej rohože a tento celok je zaliaty v plášťovej polyetilénovej (PE) rúre. K tomuto sa pridávajú kolená, ohyby a iné prefabrikované spojovacie členy. Táto moderná technológia umožňuje rýchlešie a efektívnejšie budovanie vonkajších tepelných rozvodov a taktiež lepšie odoláva vonkajším vplyvom ako vlhkosť a kyslosť. Taktiež sú takéto systémy výrazne ekonomickejšie vďaka nízkym tepelným stratám.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika sa často využíva na prenos tepelnej energie v objektoch, kde je to výhodnejšie a efektívnejšie než by bolo použitie iných teplonosných médií—od odsávania, vetrania až po klimatizáciu, tieto riešenia väčšinou potrebuju tepelné zdroje. Aj keď sa priamo nezaoberáme návrhom vzduchotechnických systémov, máme rozsiahle skúsenosti s pripojením tepelných zdrojov na tieto sústavy a sme schopní navrhnúť úsporné a efektné riešenia pre Váš projekt. V našej praxi sa stretávame hlavne s priemyselnými vzduchotechnickými riešeniami pre odsávanie v priemyselných podnikoch a prevádzkach, zachytávanie a filtráciu emisií a prachových častíc a s komplexnými vetracími a vykurovacími systémami. V prípade komfortnej vzduchotechniky a klimatizácie sa zameriavame hlavne na systémy vetrania a klimatizície komerčných a bytových priestorov, systémy chladenia, ohrevu a rekuperácie vzduchu.

Zelená Energia

Kogenerácia

Geotermálna Energia

Solárna Energia